ΚΟΙΣΠΕ Φάρος

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) είναι μία καινοτόμος Μονάδα Ψυχικής Υγείας που έχει και την δυνατότητα επιχειρηματικών δράσεων με στόχο την δημιουργία θέσεων προστατευμένης ή υποστηριζόμενης εργασίας για πρόσωπα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με σκοπό την θεραπευτική ολοκλήρωση, την επαγγελματική επανένταξη και την ισότιμη κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Πρόκειται για μία νέα μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας  η οποία θεσμοθετήθηκε με τον Ν 2716/99.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» ιδρύθηκε το 2006 ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Παρ. Πάτρας, της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» είναι:

1) Ιδρυτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. (ΠΟΚοιΣΠΕ)

2) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3) Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Δια Βίου Μάθηση EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education & Training) http://www.efvet.org/ 

Ο EfVET είναι μια πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση που έχει δημιουργηθεί από και για τους παρόχους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

4) Μέλος των Πυλώνων Αλληλεγγύης της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κάθε 3 χρόνια. Αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση. Από τα 7 μέλη τα  5  προέρχονται από την 2η (Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας) και 3η (Φορείς) κατηγορία και  2 μέλη από την 1η κατηγορία (πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ. Κούλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ. Σκώκου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α. Αρνιακός

ΤΑΜΙΑΣ: Ε. Τσαμπά

ΜΕΛΟΣ: Β. Αθανασοπούλου

ΜΕΛΟΣ: Β.Κορομηλάς

ΜΕΛΟΣ: Ε. Καραγεωργοπούλου

 

 

Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Π.)

 

Το Ε.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και αποτελείται από 3 μέλη. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. από το Δ.Σ. Το Ε.Σ. έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων των συνεταιρισμών, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

Η σύνθεση του τρέχοντος Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κανδρή Κ.

ΜΕΛΗ: Ξένου Ε. &  Νικολάου Β.

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε έτος ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. ή εκτάκτως όποτε την συγκαλέσει το Δ.Σ. Συνεδριάζει έγκαιρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του συνεταιρισμού.