Καθαρισμός και συντήρηση πρασίνου

Η δραστηριότητα Καθαρισμού & Συντήρησης Πρασίνου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021.

Ανάπτυξη Δραστηριότητας:

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» έχει αναλάβει τον καθαρισμό & την συντήρηση πρασίνου των νησίδων του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητα Αχαΐας μετά από διαγωνισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.