TECH SENIOR

Τον Σεπτέμβριο 2016 εγκρίθηκε στον ΚΟΙΣΠΕ Φάρος πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «TECHSenior – Technology for helping older people remaining active and fully integrated into society», στο οποίο συνεργάζεται με εταίρους – φορείς από τη Δανία, την Αγγλία, την Ισπανία και την ελληνική εταιρεία π-consulting με σκοπό την εκπαίδευση ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και κυρίως ηλικιωμένων, σε βασικές λειτουργίες Η/Υ και διαδικτύου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκτός των άλλων, γίνεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων – φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι ορίζοντες του Κοι.Σ.Π.Ε. – «ΦΑΡΟΣ» από πλευράς γνώσεων και εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα ενισχύει και εδραιώνει την παρουσία του Κοι.Σ.Π.Ε. – «ΦΑΡΟΣ» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι αφορά

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων ατόμων παγκοσμίως τείνει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση σε λοιπούς παράγοντες έχουν συντελέσει στην αύξηση του μέσου όρου ζωής στις χώρες της Ευρώπης κατά τον τελευταίο αιώνα, με αποτέλεσμα η Ε.Ε.-28 να τοποθετείται ανάμεσα στις περιοχές παγκοσμίως με τον υψηλότερο μέσο όρο ζωής, φτάνοντας σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα 83,3 έτη για τις γυναίκες και τα 77,8 έτη για τους άνδρες.

Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα να ενισχύσει τους ηλικιωμένους ώστε να παραμείνουν ανεξάρτητοι αλλά και «ενεργοί» σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής τους ζωής. Με αυτό τον τρόπο ένας «ενεργός» ηλικιωμένος μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής του αλλά και να ενισχύσει την ψυχική και κοινωνική του αποκατάσταση. Παρά το γεγονός αυτής της πολύ σημαντικής πλευράς της χρήσης της τεχνολογίας, δεν υπάρχουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι επαγγελματίες φροντιστές και εθελοντές που έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους θα πρέπει να είναι σε θέση να τους στηρίξουν κάνοντας χρήση των νέων ευκαιριών που προσφέρονται από τη νέα τεχνολογία. Η χρήση αυτή θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα, η παραγγελία φαγητού και άλλων αντικειμένων διαδικτυακά, η πρόσβαση σε ιστοσελίδες κρατικών υπηρεσιών, η εξοικείωση με τη χρήση τηλε-ιατρικής και τηλε-βοήθειας, η επικοινωνία με φίλους και με την οικογενειά τους μέσω e-mail, Skype και λοιπών κοινωνικών δικτύων.

Τι θα προκύψει

Μέσω της συνεργασίας των ευρωπαίων εταίρων στο πρόγραμμα TECHSenior θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη μορφή “blended learning” μέσω του οποίου οι ηλικιωμένοι θα είναι σε θέση να γίνουν περισσότερο αυτόνομοι. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εθελοντές εκπαιδευτές, ενώ η ομάδα στόχος θα είναι τόσο εκπαιδευτές και κοινωνικοί λειτουργοί που θα μάθουν να διδάσκουν με ιδιαίτερη μεταχείριση τους ηλικιωμένους, όσο και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν δύο τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρώτο θα έχει τον ανθρώπινο παράγοντα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους. Το δεύτερο αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-learning» η οποία θα λειτουργεί ως εργαλείο απομνημόνευσης, καθώς η συνεχής υποστήριξη της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη.

Μέσω της συμμετοχής του, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» διευρύνει περαιτέρω τους ορίζοντες γνώσεων, εμπειριών και συνεργασιών και καθίσταται ένας σύγχρονος φορέας με ευρωπαϊκή παρουσία και άμεση συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δρώμενα του ευρύτερου τομέα ενασχόλησής του. Ταυτόχρονα, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» και οι υπηρεσίες του προωθούνται και αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εταίροι

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικού τύπου όπως δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στην φροντίδα ηλικιωμένων, λοιπές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι: