Καθαρισμός Ιματισμού Νοσοκομείων

Η δραστηριότητα Καθαρισμού Ιματισμού Νοσοκομείων ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012.

Ανάπτυξη Δραστηριότητας:

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» έχει αναλάβει εξολοκλήρου τον καθαρισμό του νοσοκομειακού ιματισμού μετά από διαγωνισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια».

Προσωπικό

Για τον καθαρισμό του ιματισμού του νοσοκομείου απασχολούνται συνολικά δώδεκα (12) άτομα, με καθημερινή 4ωρη απασχόληση ως εξής:

  • Έντεκα (11) πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στον τομέα του καθαρισμού με 4ωρη απασχόληση
  • Ένας (1) επαγγελματίας ως επόπτης.

Τα άτομα που απασχολούνται στη δραστηριότητα έχουν παρακολουθήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία πλυντηρίων – σιδερωτήριων ιματισμού Νοσοκομειακών & Ξενοδοχειακών Μονάδων», στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» και έχουν υλοποιήσει 6μηνη πρακτική άσκηση στην υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού των Γενικών Νοσοκομείων «Άγιος Ανδρέας» και του Π.Γ.Ν.Π. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια.